Spoločnosť

Spoločnosť   Németh   International   s.r.o.   bola   založená   v   roku   1996,   s   cieľom   poskytovať komplexné účtovné a poradenské služby podnikateľským subjektom.

Odmietnutie zodpovednosti

Na   týchto   stránkach   sa   snažíme   poskytovať   čerstvé,   komplexné   a   presné   informácie, odmietame    však    akúkoľvek    právnu    zodpovednosť    za    vyhlásenia    obsiahnuté    a zverejňované    v    jednotlivých    článkoch    tejto    prezentácie.    Obsah    článkov    sa    nemôže považovať za daňové poradenstvo, ani za relevantné stanovisko v daňových otázkach.

Registrácia spoločnosti

Németh International s.r.o., Hasičská 13A, 943 01 Štúrovo IČO: 34143173, DIČ: 2020416112, IČ DPH: SK2020416112   Registrácia: OR Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 2384/N. Zapísaná dňa 8.7.1996 

O spoločnosti

Copyright © 1996-2017 Németh International s.r.o.. All rights reserved.
I SK I HU I EN I
SINCE 1996